Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lotz Jánosra emlékezik dr. Simoncsics Péter nyelvész

A VII. Völgységi Könyvfesztiválon mutatták be a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium  Lotz János anyanyelvi szakkörének filmjét egykori diákjukról, a világhírű nyelvész dr. Lotz Jánosról. A filmbemutatóra érkezett dr. Simoncsics Péter, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, aki társszerzője a "Lotz János útja: Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York" című könyvnek. A könyv keletkezéséről és Lotz Jánoshoz fűződő kapcsolatáról Lenczné Vrbovszki Judit, a Lotz János anyanyelvi szakkör vezetője kérdezte dr. Simoncsics Pétert.

Kérdés: Hogyan zajlottak a könyv munkálatai?

Válasz: Terts István barátom, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének docense kért meg, hogy adjak írást az általa tervezett kötetbe. Hogy miért választott mások mellett engem is szerzőül, annak az a valószínű magyarázata, hogy opponensi minőségében ismerte a PTE-n 2000 decemberében megvédett habilitációs disszertációmat, amely az ő javaslatára és az ő lektori közreműködésével jelent meg aztán 2005-ben a Tinta Könyvkiadónál Paradigmaváltás légüres térben címen. Esszém három központi témája közül az egyik – Karácsony Sándor és Laziczius Gyula leíró magyar nyelvtanírói és nyelvjárástani munkássága mellett – éppen Lotz János nyelvészi pályája volt.

Kérdés: Milyen bonyhádi vonatkozásokat emelne ki Lotz János életútjából? Miért?

Válasz: Az evangélikus gimnázium szellemét és tanárait, név szerint elsősorban Hajas Bélát, az Eötvös Collegium neveltjét, Gombocz Zoltán egyetemi társát, Lotz Jánosnak 8 éven át magyar- és latintanárát. De nagyon fontosnak, és a jövőre nézve példamutatónak tartom a gimnáziumot körülvevő diákpárti és bizalmat árasztó légkört, amely az evangélikus egyház mellett a nagylelkű adományozóknak volt köszönhető, akik a szegény családokból jövő és támogatásra érdemes diákokat (ilyen volt Lotz János is) rendszeresen támogatták.

Kérdés: Milyen személyes benyomásai, emlékei vannak Lotz Jánosról? Milyenek voltak baráti és emberi kapcsolatai?

Válasz: Kétszer volt vele személyes találkozásom, mindkettő 1972-ben. 26 éves voltam, amikor 1972 tavaszán frissiben készült doktori disszertációmat, a Nyenyec sámánköltészet nyelvét – Hajdú Péter professzorom tanácsára – elvittem bemutatni neki, aki akkor éppen Budapesten tartózkodott az MTA Nyelvtudományi Intézet vendégeként. Találkozásunkat levélváltás előzte meg, szép kézírásos válaszlevelét ma is őrzöm. Az akkor 59 éves Lotz professzor barátságosan fogadott az intézet igazgatói irodájában. Kifogástalan eleganciáját (fekete cipő, sötétszürke, angol úri divat szerinti öltöny, vakítóan fehér ing és hozzáillő, szolíd, és pontosan a legfölső inggombra húzott nyakkendő) laza tartása lágyította mégis emberivé, arányos alakja, gondosan nyírt, enyhén hullámos, őszbe csavarodó haja, bajusza alatti mosolya, élénk tekintete bizalmat gerjesztett bennem. Fejedelmi alakjából méltóság, erő, nyugalom és derű sugárzott. Rövid, de számomra emlékezetes beszélgetést folytatott velem. Csodálatba ejtett mindenre kiterjedő figyelme és vesébe látó pillantása. Ugyanennek az évnek késő nyarán hallgathattam előadását a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi Kongresszusán Szegeden. Lenyűgözött előadásának gondolati nagyvonalúsága. Harmadik „találkozásom” vele 1974 nyarán, már egy évvel a halála után történt, amikor hozzá hasonlóan zseniális tanítványa, Robert Austerlitz vendégeként New Yorkban jártam. Austerlitz, aki Lotz utóda volt a New York-i Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének professzori székében, elvitt azokra a helyekre, ahol mentora korábban működött, ill. megfordult. Így voltam az egyetem Amsterdam Avenue-ra néző Philosophy Hall nevű épületében található egykori szobájában, amelyben akkor már Austerlitz tartotta székhelyét, s amelyet Sőtér István oly érzékletesen ír le Piros Pünkösd c. novellájában. Jártam a Hudson folyóhoz közel eső bérelt lakásban, ahol az általa alapított és vezetett Uráli Albizottság (Uralic Subcommittee) működött – itt folytak az egyetem uráli (finnugor) nyelvészeti kutatásai. És megfordultam az egyetemi campus melletti Broadway (a „híres” ~ itt már elkeskenyedő, kevésbé híres része) West End nevű „kocsmájában”, amely kedvelt dixieland jazz-t játszó hely volt akkoriban, és ahol Lotz egyetemi órái szoktak végződni (end-ed) az 50-es, 60-as években. Austerlitz elmondása szerint itt, fehér asztal mellett inkább szeretett tanítani, mint a katedrán. Ez a fajta kötetlenség ott, a puritánul szabályozott Amerikában európai különösségnek, sőt egzotikumnak tűnt (nem csoda, hiszen az is volt, mégpedig magyar!), amit a hivatali felsőbbség gyanakvással, a hallgatóság viszont annál nagyobb lelkesedéssel fogadott. Austerlitz elbeszéléséből tudom, hogy szerette magát körülvenni a világ legkülönbözőbb nációiból származó diákokkal – tibeti, mongol, cseremisz, finn, észt és persze magyar is akadt közöttük: Amerika bevándorló és emigráns populációjának szinte teljes skálája. Ismerte a bevándorló és emigráns lét terheit, hiszen maga is bevándorlók gyermeke volt és – kényszerűségből – emigráns is, de ugyanakkor „bennszülött” amerikai, azaz egyszerre volt „otthon és idegen” Amerikában, ezért tudta hát a titkát, hogyan teremtsen otthont magának és otthonosságot maga körül másoknak is. Népszerűségének ez a „mindenütt otthon lenni tudás” (amit kozmopolitizmusnak ~ világpolgárságnak is mondhatnánk) volt az egyik oka, és a másik ok sem volt ettől független: egyetemi előadásai nyomán a nagyvilág nyelveinek széles összefüggései tárultak föl, hogy hallgatósága megnyugvással érezhette, hogy mégsem idegen ebben a világban. Diákjainak pályáját nagy figyelemmel követte, az arra érdemeseket (és vonzó egyéniségének köszönhetően – hisz a tanítványok választják a mestert, és nem fordítva! – majdnem mind az volt) mindvégig önzetlenül segítette – tanáccsal, ösztöndíj ajánlásokkal, sőt, ha rászorultak, pénzzel is. És később, magas rangú kormányhivatalnokként ugyanilyen nagyvonalúan támogatta Amerikába igyekvő honfitársait, amikor a Ford Alapítványhoz fordultak ösztöndíjért.

Kérdés: Hol a helye a nyelvtudományban Lotz János munkásságának?

Válasz: Lotz János az idő tengelyének kitüntetett pontján, 1913-ban a nyelvészet legújabbkori fordulatát elindító genfi nyelvész, Ferdinand de Saussure halálának évében született. Hogy kiváló tehetsége és páratlan felkészültsége ellenére mégsem ő lett a saussure-i fordulathoz kapcsolódó „modern” nyelvészet emblematikus alakja a XX. században, hanem a nála 12 évvel fiatalabb, ma is élő Noam Chomsky, annak sok oka lehet. Most csak egyet, az általam legfontosabbnak tartott okot említem: a saussure-i fordulat szellemét pályája kezdetétől fogva magáévá tevő Lotz a nyelvészet európai hagyományának folytonosságát képviseli annak számos kapcsolódó dimenziójával együtt, míg Chomsky e saussure-i fordulatból csak annyit emel át a maga nyelvészetébe, amely beleillik Amerika technicista és pragmatikus hagyományába, s ez nem más, mint az esetlegességektől (~ aktuális körülményektől és tényezőktől, pl. a hallgatótól és beszélőtől) megfosztott/megtisztított nyelvi rendszer lényegében egyetlen dimenziója. Chomsky hihetetlen precizitású jelrendszere alkalmas a nyelv egyetlen szintjének, a mondattannak a leírására és arra, hogy e szint különböző mozgásait egyértelmű jelekké alakítva előkészítse a gépi nyelvészet (és fordítás) gyakorlatát. A technikai kultúráját Európába és a nagyvilágba exportáló Amerika XX. századi hódításait nem kis mértékben éppen Chomsky szellemének, főképpen technikájának köszönheti, amelynek ma már mindenhol látható és kézzelfogható megvalósulásai a személyi számítógépek a bennük alkalmazott szoftverekkel együtt. A Chomsky nevéhez fűződő generatív-transzformációs nyelvészet gyakorlati szempontjai és sikerei bizonyos mértékben blokkolták a saussure-i fordulat Lotz által képviselt mélyebb merítésű szemléletét. Másképpen: a lotzi nyelvészet többdimenziós fölfogása kevésbé volt eladható a gyors megtérülésre számító „nyelvészeti piacon”, amelyet egyébként a II. világháború alatti és utáni harc a világuralomért, az ún. „hidegháború” igényei is mozgattak (hadi kommunikáció, titkos kódok, kódfejtés, természetes és mesterséges nyelvek, gépi fordítás stb.). Ez a (hideg)háborús indíttatású igény bizonyos értelemben szűk csatornába terelte a nyelvészetet, ahonnan a hidegháború végeztével most kezd csak kitörni, és szélesebb medret vájni magának azzal, hogy visszatér a nyelv gazdagabb, több dimenziót magában foglaló és mások mellett, sőt előtt Lotz által koncipiált modelljéhez, amelyet ma az agykutatáshoz (humánbiológiához, állatetológiához) kapcsolódó kognitív nyelvészet képvisel. Tudománytörténeti szempontból érdekes, hogy Lotz pályája éppen ott és akkor ért delelőjére, amikor Chomsky meghódította Amerikát (és a világot) a nyelvészetnek: az 50-es évek Amerikájában. Jellemző Lotz szuverén és az emberi léptéknél nagyobb dimenziókat befogó gondolkodására, hogy nem szállt szembe kofa módjára a nyelvészeti piacot elárasztó „kapós” Chomsky-féle elmélettel, hanem – miután átlátta lényegét és hasznát, majd integrálta a magáéba – sztoikus nyugalommal tovább lépett és folytatta a Saussure-ön keresztül az évezredes euroindiai hagyományhoz kapcsolódó, mégis modern, a nyelv minden lehetséges dimenziójára kiterjedő kutatásait. Most, halála után majdnem negyed századdal igazolódik be, hogy bölcsen döntött: az elmúlt 50 évben átlag 5 évenként újraformált Chomsky-modell fölött eljárt az idő (a sok variánson túl azáltal is, hogy a számítógépes nyelvészet kikelt a Chomsky-tojásból, és az eredeti elmélettől függetlenedve önálló életet él) Lotzé pedig most kezdi csak meg igazán hódító útját. Egy ilyen pálya megfutásához hitvalló prédikátorokéhoz mérhető elszántság szükséges, és Lotz Jánosban megvolt ez a „halálmegvető” bátorság, ami szükséges, de nem elegendő föltétel a győzelemhez, Lotzban megvolt az ehhez a feladathoz felérő kivételes intellektuális fölkészültség is. Élete hirtelen, szívinfarktussal fejeződött be 60 éves korában, s így annyi más nagy szellemhez (példaképpen hadd említsek csak egy másik magyart: Bolyai Jánoshoz) hasonlóan munkásságának koronáját, nyelvi modelljének diadalmas sikerét nem láthatta.

Kérdés: Kik kapcsolódnak ma Lotz János tudományos örökségéhez? Folytatható-e egyáltalán az általa kezdett kutatás?

Válasz: Szépe Görgy, a PTE professor emeritusa és Kiefer Ferenc akadémikus, a MTA Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott igazgatója hallgatói voltak Lotz Jánosnak Amerikában még a 60-as évek elején, amikor Lotz János a New York-i Columbia Egyetemen tanított. A 70-es évek elején szakmai szerkesztőként Fónagy Iván mellett Szépe György volt Lotz segítségére abban, hogy válogatott írásaiból a Szonettkoszorú a nyelvről c. kötet összeálljon, de ennek 1976-os megjelenését Lotz sajnos nem érhette meg. Szépe György barátja volt Lotz János tanítványának, az egyetemi katedráját megöröklő Robert Austerlitznek is. Lotz magyarorországi hatása – a magyar nyelvészet befelé forduló természetéből következően – nem annyira az ún. „tiszta” nyelvészetben, hanem inkább annak az irodalomtudománnyal átfedésben lévő, „alkalmazott” változatában, a verstanban jelentkezett először, mégpedig Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE professzorának munkásságában. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, amely személyesen ismerhette Lotzot és hallgathatta magyarországi vendégelőadásait. Horváth Iván egy másik, bár ettől nem független szálon is kapcsolódik a lotzi hagyományhoz, mint Robert Austerlitznek a barátja, metrikai kutatásaiban követője és hazai népszerűsítője (Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Budapest, Akadémiai Kiadó 1982, ugyanő: A vers. Budapest, Gondolat Kiadó 1991). Kiefer Ferenc Lotz svédországi munkásságának állított emléket azzal, hogy Lotz svéd tanítványainak, többek között Bo Wickman-nak és Eva Martins-nak a társaságában tevékenyen részt vett a Lotz halálának 10 éves évfordulóján rendezett szimpozium megrendezésében és az előadások kötetté való összeállításában (Symposium in memoriam János Lotz (1913-1973) Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Hungarica Stockholmiensia 4. Almquist & Wiksell International.Stockholm-Sweden). Kongeniális tanítványa és utóda a Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékén, Robert Austerlitz professzor 1994-ben meghalt, de az ő tanítványa, Daniel Mario Abondolo (1950- ), aki a londoni egyetem tanáraként főként magyar irodalmat tanít, noha – mellékesen – nagyszerű nyelvészeti munkákat ír a magyar és uráli, valamint paleoszibériai nyelvek tárgykörében hű folyatója és továbbfejlesztője Lotz János szellemi örökségének. Magyarországon a fönt említett Horváth Iván mellett a minden irányban nyitott szellemű, Pécsett tanító Terts István figyelt föl Lotz János munkásságára. Csepregi Márta, az ELTE Finnugor Nyelvészeti Tanszékének docense, aki gimnáziumi tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte a 60-as évek második felében, a gimnázium levéltárában folytatott Lotz-cal kapcsolatos kutatásokat, bár eredményeit nyomtatásban még nem publikálta. A jeles helytörténész, Dr. Kolta László Lotz bonyhádi éveit földerítő kutatásain, valamint Dr. Antoni Judit Lotz kontrasztív kutatásait nagyra értékelő írásán kívül, tudomásom szerint még én foglalkoztam néhány írásban Lotz János munkásságával. Sajnálatos, bár az előző kérdésre adott válaszban részletezett tudománytörténeti fejleményekből érthető körülmény, hogy a mai magyar nyelvészetben a generatív-transzformációs grammatikai irányzat képviselőinek többsége nem ismeri, ennélfogva nem is hasznosíthatja a lotzi szemléletet. A magyar nyelvészek másik nagy – hogy ne „szekértábort” mondjak – csoportját képező nyelvtörténészek pedig azzal hárítják el Lotz János nyelvi szemléletét, hogy ők kifejezetten nem leíró (szinkron) szempontból, hanem történeti (diakron) szempontból tekintik a nyelvet, márpedig Lotz leíró nyelvész volt. Pedig e két szempontnak a merev elválasztása nem volt jellemző Lotzra, aki nagyonis tudatában volt annak, hogy a nyelv „emberi léptéknél nagyobb dimenziókban” létező rendszer, ezért az ő szemléletét inkább pankronikusnak mondhatnánk, ami hasznosítható (lenne/lehetne) a történeti nyelvészetben is. A lotzi örökség nyitva áll minden érdeklődő előtt. Két területen látom a lotzi örökség jövőbeli hasznosításának lehetőségeit. Az utóbbi két évtizedben ismét megnyíló utazás lehetőségeinek jóvoltából föllendült a terepnyelvészet, sokan megfordultak közeli és távoli rokon- (és nem rokon) népek körében, és nyomukban többeknek támadt kedve ilyen utakat tenni még távolabbi vidékekre. A nyelvek táguló horizontja nagy lehetőségeket rejt a lotzi szellemű, nagyvonalú összehasonlító vizsgálatokra és tipológiai modellek fölállítására, amelyek már el is kezdődtek Horváth Iván és tanítványai verstani vizsgálataival. Ettől nem függetlenül nagy lehetőségeket látok a Lotz szellemében készült különböző nyelvi modellek alkalmazására a – lényegében Lotz halála óta létrejött – kognitív nyelvészetben is.

Kérdés: Vannak-e ma ilyen lehetőségei a magyar nyelvészeknek?

Válasz: Az előző válaszban már igennel válaszoltam erre a kérdésre.

Kérdés: Milyen tényezőkön múlik a nyelvészeti munka sikere? Hogyan viszonyul ez a tudományág a többihez?

Válasz: A 4. kérdésre adott válaszban elmondtam a közelmúlt tudománytörténetének azt az epizódját, hogy miképp hódította meg a világot a Chomsky-féle generatív-transzformációs modell, miközben a lotzi modell észrevétlenül maradt. Összefoglalva még egyszer: a tudomány „piacán” felbukkant egy valós, végeredményben háborús eredetű, ezért halasztást nem-tűrő kereslet (kommunikáció, üzenet biztonságos továbbítása, kód, kódfejtés, elektronikus számítógép technika, fordítás stb.), amelynek kielégítésére a nyelvészet számára addig elképzelhetetlen összegeket helyeztek kilátásba, elsősorban Amerikában, de ellenlábasában, a Szovjetunióban is. A tudomány első számú motorja, a kíváncsiság mellett, ez a háborús eredetű kereslet és/vagy követelmény volt az a második rakétafokozat, amely soha nem látott magasságokba röpítette a nyelvészetet az 50-es, 60-as években. A Chomsky-féle modell viszonylagos egyszerűsége és jól kidolgozott formalizáltságának köszönhető könnyen kezelhető volta az oka páratlan sikerének. A lotzi modell bonyolult, mégis átlátható, és ugyanezért: szép. A szépség azonban, úgy látszik, kevéssé érdekelte a megrendelőket, ők a stratégiai-taktikai használhatóságban voltak érdekelve. A lotzi modellt nem is a megrendelők által kilátásba helyezett pénz, hanem egyedül megalkotójának kíváncsisága hozta létre, amely a nyelvi rendszer mélyebb megértésére irányult. Mindehhez még azt tenném hozzá, hogy a tudomány „piacán” is van divat, s a divattal szeszély jár, valamiféle kiszámíthatatlanság, amely sem észérvekkel, sem – ez paradoxonnak hathat – esztétikai érvekkel nem magyarázható meg. A transzformációs-generatív modell félszázados történetének vannak racionális, és vannak divatkorszakai. Ilyen divatnak látom az utóbbi 2-3 évtized transzformációs-generatív nyelvészetét nálunk (is), amikor a modell már elvesztette produktív voltát és magyarázó erejét, s életben maradását csak a divathoz való igazodással, azaz az utánzás kényszerével tudom magyarázni. A lotzi modell most kezd életre kelni, most látjuk csak igazán magyarázó erejét és produktív voltát, amelyre példa a „tanítvány tanítványa” Abondolo centripetális és centrifugális paradigma-modellje a magyarban.

A nyelvészet, noha előzményei több ezer évvel ezelőttre tehetők, alig több, mint két évszázados tudomány, és egy tőről fakad más empirikus tudományokkal, a botanikával,. zoológiával, geológiával. A XIX. század végére az etalon a természettudományok egy mélyebb régiójának, a kémiának, a fizikának, a biológiának a rendszere és jelrendszere lett a nyelvészet számára is, amely bizonyos értelemben máig az maradt. Innen magyarázható a nyelvészet „kisebbrendűségi érzése” és a benne azóta is periodikusan jelentkező „furor formularum”, a képletek őrülete, amelynek egyik – sikeres és használható – változata a Chomsky által kidolgozott jelrendszer. Ez a kisebbségi érzéstől hajtott igyekezet sokszor azonban akadálya lett a mélyebb analízisnek. Lotz János modelljei mentesek ettől a komplexustól: fölényes tudása, széles tudományos látóköre megóvta őt az ilyen komplexustól és a belőle fakadó „furorral” járó vakságtól. Véleményem szerint most a nyelvészet fejlődésének abba a korszakába lépett, ahol – mint a nagy világmagyarázó elveket hasznosító mikrobiológiában, genetikában, asztrofizikában is – az algebrai formulák és képletek helyébe a geometria többdimenziós modelljei lépnek.

Kérdés: Vannak-e feltáratlan területei a Lotz János-i életműnek?

Válasz: Minden bizonnyal. Még nálam is lappang néhány irat, cikk-vázlat, amelyet New Yorkban jártamkor 1974-ben Robert Austerlitztől kaptam. Érdemes volna utánanézni a budapesti Eötvös Collegium levéltárában Lotz ott töltött éveinek. A Columbia Egyetem Nyelvészeti Tanszékének archívuma is őrizhet tőle dokumentumokat, éppígy a Stockholmi Egyetem Nyelvészeti Tanszéke. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lotz János köre minden Lotz Jánossal kapcsolatos ügyben, sőt attól függetlenül is számíthat segítségemre.

Kérdés: Mi a véleménye a gimnáziumban készült Lotz Jánosról szóló filmről?

Válasz: A 2007-ben készült film (operatőre:Gscheidt János, rendezője:Lenczné Vrbovszki Judit) a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Lenczné Vrbovszki Judit vezette Lotz János-kör tagjainak közös munkája. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a diákok ilyen tevékenységének pedagógiai jelentőségét. Ezt a filmet azonban még a hozzá hasonló, különben ritka, teljesítmények között is külön hely illetné meg, ha lenne olyan rendezvény (diákfilm-fesztivál?), ahol ezeket a műveket együtt lehetne látni. Mégpedig azért, mert egy „magas testületek” által elfelejtett nemzeti értékre hívja föl a figyelmet. A középiskolai diákok ehhez hasonló, országos jelentőségű munkájára csak egy példát tudok a magyarországi pedagógia történetéből: Vajthó László Markó utcai gimnáziumi tanítványaival közösen szerkesztett sorozatát, a Magyar Irodalmi Ritkaságokat a múlt század 30-as, 40-es éveiből. Hogy Lotz János emlékezetét egy a fővárostól majdnem kétszáz kilométerre fekvő kisvárosi gimnázium diákjai tartják ébren, hogy ők ápolják emlékét, és nem egykori egyeteme, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, nem az Eötvös Collegium, sem pedig a „tekintetes” Akadémia (mely intézményeknek fényt egykoron az ő személye is kölcsönzött), ennek örülni kell. Örülni kell, mégpedig azért, mert Lotz János szellemi örökségének, mint minden igazi értéknek, jobb helye van a névtelen ifjúság szívében és eszében, mint a maga „fényezésénél” másra nem figyelő „magas testületek” kötelességszerűen, de lélek nélkül megtartott rendezvényein.

 

Pomáz, 2007. június 17-én Simoncsics Péter

egyetemi docens, a kolozsvári

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

magyar nyelvész vendégtanára

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

casino hotels colorado springs

(TerryBlank, 2018.06.28 00:05)

microgaming casino usa stations casino betting line grand casino hotel in tunica, mississippi telecharger le film casino royal www.merkur-casino.com casino slot spinning great online casinos block gambling sites internet explorer gambling in nashville best gambling recommendations gambling las store vegas cherrokee casino mohekan sun casino play casino free fun mohegan sun and foxwoods casino

overseas sports gambling <a href=http://slava-online.ru/kazino-frank-igrat-besplatno/4327-2016-06-17.php>игровые автоматы в украине онлайн на деньги</a> gila river casino concert series <a href=http://kazino-gaminator.ru/golden-star-tur/9850-2017-03-27.php>наказание за игровые автоматы 2014 статья</a> casino riva bonus code <a href=http://kazino-gaminator.ru/igrovie-avtomati-igrat-besplatno-gonzo/8728-2017-01-28.php>игровые аппараты для детей пермь продажа</a> camden market gambling <a href=http://slots-kazino.ru/podgotovka-ohrannikov-kazino/11139-2017-05-22.php>игровые автоматы русские онлайн</a> black casino free jack play <a href=http://online-slava.ru/igrovie-avtomati-onlayn-aristokrat-igrat/7603-2016-11-06.php>игровые автоматы онлайн без регистрации шампанское</a>

epi casino gambling high roller card casino draw game poker euromax online casino gta online casino opening soon casino chunk dell ho in wisconsin gold vip club casino free cricket match gambling odds casino amplifiers kewadin casino address

bingo gambling index online <a href=http://plus-vulkan.ru/detskie-igrovie-avtomati-gonki/1530-2016-01-04.php>игровые автоматы мошенники</a> comped casino <a href=http://admiral-slots.ru/forum-polzovateley-resirverov-golden-interstar/12968-2017-07-25.php>скачать игровые аппараты crazy monkey бессплатно</a> sahara casino construction <a href=http://casino-gaminator.ru/starie-igrovie-avtomati-onlayn-besplatno/4873-2016-07-05.php>полные версий игровые автоматы скачать</a> island view casino resort ms <a href=http://casino-gaminator.ru/map296.php>игровые автоматы champange</a> casino in star city <a href=http://plus-vulkan.ru/onlayn-igrovie-avtomati-igrat-realn/1462-2016-01-01.php>б у тумбы под игровые автоматы</a>

freegames download casino racetrack gambling online casinos free sign up barona casino sandiego pros about gambling

fejtdpf

(kjliuu, 2018.06.27 02:02)

<a href=http://canada-pharmaci.com>side effects of cialis</a>
cialis where to buy http://canada-pharmaci.com

buy cialis online usa

(psqtck, 2018.06.26 17:38)

<a href=http://canadian-pharmasy.com>cialis versus viagra</a>
cialis patent expiration http://canadian-pharmasy.com

ремни легкий работы

(Danieltaf, 2018.06.25 13:04)

Такой модный в последнее период аксессуар, как ремень, – принадлежащий элемент гардероба, причем, как женского, так и мужского. Ремни уже давнешенько перестали исполнять только практичную занятие, то поглощать, помогать брюки: теперь этот побочный несет и эстетическую нагрузку и, более того, помогает представителям сильного и слабого пола создать образцовый образ.
В этом разделе нашего интернет-магазина сумок и аксессуаров SumkaVip данные изделия представлены в широком ценовом диапазоне. Многообразие предлагаемых моделей позволит подобрать аксессуары словно к одежде в классическом стиле, так и около джинсы. Особенность первых – небольшая ширина и строгая, без излишеств, пряжка. Вторые отличаются разнообразным декором, экстравагантностью и широким использованием дополнительных деталей.
Покупая <a href=http://deolaclinic.com/yabb/YaBB.pl?num=1529223741/0#0>кожаного ремня «Черепа»</a> всеобъемлющий ремень из натуральной кожи, представителям сильной половины следует учитывать последние модные тенденции и руководствоваться собственным вкусом. Сообразно словам дизайнеров, выбирая кожаное шедевр чтобы мужского костюма, лучше отдать достоинство строгим и не чересчур броским моделям, ведь в данном случае ремень является второстепенным элементом гардероба. В гардеробе каждого мужчины надо пребывать порядком классических ремней и столько же – предназначенных для более свободного стиля в одежде.

при загрузке яндекса появляется реклама как убрать

(GeorgeUsedo, 2018.06.25 12:15)

интернет - реклама фармацевтических комп оплачиваемая реклама от гугл на сайт лого яндекс директ вектор динамический ретаргетинг google adwords товар реклама блокування реклама в интернете реклама товаров пищевой промышленности мтс интернет модем реклама реклама как способ повышения конкурентоспособности товара реклама в интернете <fhmrjd>дипломная работа на тему-реклама товаров в торговом предприятии как прорекламировать кредиты рекламы на стену с меню где заказать в твери google adwords отзывы сотрудников как настроить яндекс директ бизнес молодость видео

курсовая интернет реклама скачать <a href=http://anger-promo.ru/diagnostika-obyavleniy-yandeks-direkt/2882-2016-06-14.php>скачать презентацию реклама товара</a> правильная настройка яндекс директ <a href=http://anger-promo.ru/internet-reklama-nedvizhimost-hawaii/8197-2017-03-31.php>продажа контекстная реклама</a> интернет-реклама курсовые работы рефераты дипломные работы бесплатно <a href=http://promoconbiz.ru/zakazi-na-izgotovlenie-reklami/16397-2018-05-04.php>как разрекламировать объект недвидимости</a> заказ наружной рекламы в новосибирске <a href=http://contextfly.ru/chem-effektivna-internet-reklama-v-turizme/16059-2018-03-20.php>контекстная реклама настройка яндекс директ видео</a> как правильно рекламировать товар, примеры текстов <a href=http://myprovector.ru/ezhednevniy-zarabotok-v-internete-reklamirovat-silku-na-sayt/7424-2017-03-22.php>статьи на тему реклама в интернет</a>

контекстная поисковая реклама что это маркетинговое исследование в торговой сети европа реклама бегуна раскрутка веб сайта реклама дорогого товара реклама сайта в блогах реклама в яндекс директ обочуние моя реклама интернет газета липецк доход яндекс директ реклама яндекс протект актеры как рекламировать канцтовары речь

посетители аптек маркетинговые исследования <a href=http://anger-promo.ru/internet-reklama-nedvizhimost-hawaii/5407-2016-11-06.php>реклама телевизора philips с браузером</a> качественная интернет реклама это оптимальный способ повышения продаж <a href=http://firstcon.ru/chto-gde-kak-reklamirovat-skachat-bespalatno/1399-2016-03-24.php>как правильно разместить контекстная реклама</a> реклама google adsense для joomla 1, 7 <a href=http://wowcontext24.ru/nastroyka-kasperskogo-ot-ssilok-i-reklami/6250-2017-01-26.php>на компьютере постоянно выскакивает реклама в браузере</a> заказать наружную рекламу <a href=http://myprovector.ru/nahodittsa-mezhdu-dvumya-reklamami-gugl/1112-2016-03-14.php>реклама для сайта gkfnyfz</a> реклама бесплатная и без регистрации в интернете <a href=http://anger-promo.ru/nado-proreklamirovat/14484-2018-01-06.php>софт контекстная реклама</a>

реклама товара экономика высокочастотные слова в яндекс директ wmmail.ru сервис почтовых рассылок раскрутка сайта и эффективная реклама как прорекламировать зубную пасту для детей google adwords login australia

купить двухкомнатную квартиру в ульяновске

(WalterMug, 2018.06.24 17:57)

В Ульяновске все большую популярность приобретают так называемые клубные дома. Комфортное жилье, охраняемая территория, развитая инфраструктура – лишь часть преимуществ, за которые востребована недвижимость комфорт-класса. В таких домах как правило не больше 4 этажей, и такое жилье могут себе позволить одного статуса платежеспособности. Это не может не влиять положительно на общий климат среди жильцов, не скажешь о населении свечек высоток. Для тех кому безопасность также важна как комфорт, тоже будет райским уголком микрорайон Гринпарк. Здесь будет комфортно проживать как одиноким, так и семейным людям любых возрастов благодаря продуманности проекта.
Это жилой комплекс, где установлены правила добрососедства, основанные на взаимопонимании и уважении! Почему выбирают ЖК GREENПАРК? На сегодняшний день многие готовы платить за доступное комфортное жтлье, которым и я вляется современный комплекс Гринпарк. Для их строительства выбрано удачное место Нового города – самого нового района Ульяновска. 16 малоэтажных домов возводятся недалеко от Волги рядом с лесопарком, с развитой инфраструктурой по соседству. Семьи с детьми, покупая квартиры в Ульяновске, смогут определить подрастающее поколение в близлежащие детсады и учебные заведения.
Не смотря на название и весь шик, клубные дома отличаются низкими комунальными платежами, потому как все постройки разработаны по принципу энергосбережения из высоко качественных материалов. Отопление в клубных домах поквартирное, газовые котлы стоят для каждой квартиры и уже входят в ее стоимость.
Просторные гардеробные, ванные комнаты с окном, одна или две квартиры на лестничной площадке, двух и трех- сторонняя ориентация – в Гринпарке каждый найдет свою самую удобную планировку квартиры с необходимым количеством комнат. Весь жилой комплекс будет огорожен, на КПП круглосуточная охрана и пропускной режим,все это делает жилой комплекс максимально безопасным для проживания Приобрести жилье от застройщика по демократичной цене это не проблема!
Продажа квартир в Ульяновске интересует не только местное население. Экономика города демонстрирует рост и развитие, чем привлекает жителей из других регионов, решивших улучшить свою жизнь. Те, кто желает сразу заселиться, могут присмотреть жилье в одном из 3 сданных домов. Совсем немного квартир еще есть в продаже. Еще 5 зданий находятся на завершающих этапах строительства и будут сданы уже в этом году. В 2019 году будут сданы остальные дома жилого комплекса, в том числе с квартирами уникальной многокомнатной планировки.
Чтобы подобрать экономически выгодный вариант новостройки, выбрать оптимальную планировку, вы можете заказать 3D-путешествие по квартире. Сделать это можно на нашем официальном сайте. Спешите выбрать квартиру своей мечты в жилом комплексе Гринпарк – городе на природе!
Перейти на сайт <a href=http://greenpark73.ru/greenpark73/sales-conditions/>квартиры ульяновск цены</a>

однокомнатные квартиры в ульяновске

(Peteroffit, 2018.06.24 17:00)

Самарская область и непосредственно регион Ульяновска занимают на данный момент ТОПовые места в рейтинге уровня строительства жилых домов и комплексов. Причина этого — удачное месторасположение в самом сердце страны, на границе её азиатской и европейской частей, что делает этот старинный край особенно привлекательным для иностранных инвесторов. Не маловажно и то что эколошгия в регионе на должном уровне, здесь всегда чистый воздух и крайне мягкий климат. Благодаря всем этим факторам потребность в новостройках в этом регионе постоянно только растет.
На возведении новых кварталов специализируется немало фирм. Мы хотим остановится на компании — Инвестиционно строительная компания «Премьера», руководитель Игорь Владимирович Илюшин. Организация, которая создаёт комфортную и безопасную для горожан среду обитания, входит в перечень надёжных застройщиков Министерства строительства Ульяновской области. Семьям, планирующим купить квартиру в Ульяновске, стоит присмотреться к новым объектам: недвижимости в Заволжье (клубным домам ЖК «Greenпарк»), а также к жилому комплексу «Nordпарк» в Ленинском районе на улице Скочилова. Эти малоэтажные комфортабельные дома находятся практически в зеленой линии города и среди сильно развитой сети инфраструктуры.
Как театр начинается с гардероба, так и любое жилье начинается с придворовой территории. ИСК «Премьера» знает об этом не понаслышке. Большой опыт работы в сегменте строительства жилых комплексов, позволяют этой фирме создавать незабываемую атмосферу дружелюбной обстановки в своих комплексах. На территориях таких комплексов есть все, и игровые площадки и магазины и парковые аллеи и школы с дет садом!
Дома от компании Премьера - это целый спектр других важнейших для новосёлов преимуществ:
проработанные интерьеры мест общего пользования жильцов;
у этой компании застройщика можно купить квартиру которая соотвествует всем европейским стандартам качества;
заниженные расходы на ЖКХ за счет технологичных энергосберегающих материалов;
огороженная территория с круглосуточным видеонаблюдением;
колоссальный выбор всевозможных планировок;
у каждой квартиры свое персональное парковочное место.
В наступившем году в Заволжском и в Ленинском районах будут сданы ещё несколько многоквартирных жилых домов. Все, кто решил приобрести недвижимость без посредников, непременно оценят уникальность данного предложения. Продажа квартир в Ульяновске осуществляется компанией Премьера без посредников.
Перейти <a href=http://iccpr.ru/projects/greenpark.php>3 комнатная квартира</a>

Girl sucking cock video or Baby girl birth annoucements

(JordaneVor, 2018.06.24 07:01)

Views cute euro teen lots

Live cam gay teen boys. Indian Star Namitha Kapoor sex Type. Milf and Daughter in hardcore threesome.
<a href=http://desteemen.xyz/hairy/hairy-pussy-but-fit-cum.html>Hairy pussy but fit cum</a>

Of oral and maxiofacial surgeons

Tuesday 21st September 2010 21 36 Posted by Marazi. Perhaps some women leak a little urine when this happens and that s why it s being called pee. Small Penis Guy Being Teased.
<a href=http://wediet.ru/blowjob/dental-mouth-gag-blowjob-1553.html>Dental mouth gag blowjob</a>

Photos of mature women only making love

That red haired slut has beautiful pussy lips, I d love suck her pussy all day long. Kromminga Motors, your third generation Eastern Iowa New Holland implement dealer, located at the same location south of Monticello, Iowa on Highway 151 for over 47 years. See this tiny teen shove several monster brutal dildos deep inside her tight ass while having multiple ass dripping prolapsing anal orgasms that leave her anus stretched wide open for days.
<a href=http://wediet.ru/brunett/meredith-brunette-teen-pool-1451.html>Meredith brunette teen pool</a>

Want to meet for sex in Vladivostok

Feb 11 Katya sucks her tricky teacher s cock on. Ass In Panty 40. Always free, daily updates.
<a href=http://dinamorato.xyz/other/topic-516.html>List of self bondage stimulators</a>

Girl getting vagina pierced

Pakistani Pashto Girl Nude Dance. Hot sexy nice babe goes crazy part5. We have a lot pussy pictures, among them one can find spread widly open pussy lips, pussies hidden and flashing under the girls dress.
<a href=http://lady-mohair.eu/blowjob/topic-664.html>Big dick blowjob stories</a>

Poems about liking a girl

Pornstar sex video featuring Dragon Lily and Lylith Lavey. Wcp Club Big Ass Interracial. This may take a moment.
<a href=http://firmarriage.top/pornstar/topic-1320.html>Carmella bing pornstar video</a>

Looking for a fetish

Tranny enjoys wild sex. FakeTaxi Strip club girl gets fucked hard. Pornhub Feedback and Suggestions 30,659 ideas Pornhub Premium Feedback and Suggestions 2,559 ideas.
<a href=http://ladies-beauty.info/other/362-free-streaming-bisexual-porn.html>Free streaming bisexual porn</a>

8jne67y2

(KennethPug, 2018.06.23 22:08)

wh0cd258256 <a href=http://synthroid.us.com/>synthroid</a> <a href=http://avodart.us.com/>generic dutasteride</a> <a href=http://buyviagraonline.us.com/>Buy Viagra Online</a> <a href=http://buymethotrexate.us.com/>buy methotrexate</a> <a href=http://tadacip.us.org/>TADACIP ONLINE</a> <a href=http://cephalexin.us.org/>found it</a> <a href=http://buspar.us.com/>buspar online</a> <a href=http://genericviagra.us.org/>viagra mastercard</a> <a href=http://robaxin.us.com/>robaxin</a> <a href=http://propecia.us.com/>propecia</a> <a href=http://acyclovir2018.us.com/>buy aciclovir</a> <a href=http://antabuse.us.org/>antabuse without prescription</a> <a href=http://tenormin.us.com/>tenormin</a>

jobs at treasure island casino in red wing, minnesota

(DanielhoK, 2018.06.23 22:04)

les casino atlantic city casino free drinks ny online gambling casino ships for sale downloadable casino games riverside casino and golf resort ia zero sum situations gambling tulip casino hotel casino gambling law blown casino grand up casino at tahoe casino dealer income valy view casino las vegas casino slot machine games play free online cleopatra casino game

grand beach resort and casino <a href=http://playfrank.sanosindr6.ru/avtomati-igrovie-kaligula-guestbook-php-fid/140-2016-06-14.php>игры казино адмирал онлайн бесплатно</a> wind creek hotel casino al <a href=http://casino-betspin.sanosindr1.ru/igrovie-avtomati-detskie-sega/218-2016-10-13.php>нестандартные ситуации, зафиксированные в казино</a> card casino online paysafe top <a href=http://casino-betchan.sanosindr9.ru/ukrainskie-kazino-onlayn-igrovie-avtomati/371-2017-03-17.php>inurl forum index php action онлайн флэш игровые автоматы бесплатно</a> vegas gambling cruise <a href=http://queenvegas.sanosindr13.ru/poigrat-igrovie-avtomati-b/11-2015-12-31.php>масква выставка игровые автоматы</a> casino gambling online roulette slot yourbestonlinecasino.com <a href=http://cashmio.sanosindr11.ru/tyuner-golden-interstar-gi-s780-crci-xpeed/922-2018-06-28.php>форумы про игровые автоматы comment</a>

hollywood casino wpt events current trends in the casino gaming crown casino accomidation mccain temper casino stanley newcastle casino approved casino roulette slots casino.com california casino resort southern gambling productivity report 21 online casino

best gambling one liners <a href=http://casino-simbagames.sanosindr12.ru/kazino-igrovie-apparati-igrat-besplatno/982-2018-08-05.php>игровые автоматы вулкан без регистрации играть</a> gaughan casino <a href=http://sanosindr10.ru/blok-upravleniya-ustroystvami-rs232-igrovie-avtomati/555-2017-08-29.php>где можно выиграть в игровые автоматы в екатеринбурге</a> gambling issues among students in malaysia <a href=http://casino-lotoru.sanosindr8.ru/ograblenie-kazino-onlayn-besplatno-hor/367-2017-03-18.php>доход от казино в россии</a> tota rewards player club tiers casino <a href=http://casino-tropez.sanosindr9.ru/azartnie-igri-igrovie-apparati-igrat-besplatno/665-2017-11-22.php>игровые автоматы играть бесплатно советские</a> apartments in casino's in reno nv <a href=http://mrringo.sanosindr13.ru/20-kopeechnie-igrovie-avtomati/19-2016-01-18.php>игровые автоматы без первого депозита с бонусом 555</a>

coushatta casino jobs casino ramada piute palace casino lionel richie and il casino harra's rincon casino
546345465346465

мягкая мебель китай в киеве

(RobertZer, 2018.06.23 16:36)

мягкая мебель, магазин уют в киеве https://sofimebel.kiev.ua/myagkaya-mebel-dlya-kafe/ мягкая мебель - киев

zwakzf

(xkpnak, 2018.06.23 02:41)

buy viagra uk
<a href=http://canadian-pharmacyc.com>buy viagra now</a>
buy generic viagra online free shipping http://canadian-pharmacyc.com

дубленку спб химчистка

(JustinUserb, 2018.06.23 00:46)

химчистка обуви из замши в москве Химчистка уголка с выездом в Барышевская улица (город Щербинка) Химчистка одежды онлайн в Улица Ефремова Химчистка штор вызвать в Семёновская площадь Химчистка одежды домой в Щибровская улица химчистка во всеволожске цена Химчистка сидений вызвать в Старопотаповская улица Химчистка уголка на дом в Улица Тимирязева (село Красная Пахра) самая дешевая химчистка в челябинске Химчистка одежды домой в Проезд Хорошёвского Серебряного Бора Центральный Химчистка пуфиков на дом в Старообрядческая улица Химчистка ковролина вызвать в Будайская улица Химчистка ковров на дом в 2-я Филёвская улица Химчистка уголка на дом в 2-я Железнодорожная улица (поселок станции Крекшино) Химчистка штор домой в Совхозная улица (город Щербинка)

Химчистка уголка заказать в 2-я Бауманская улица <a href=http://gstklean.ru/himchistka-mashin-voronezh/15490-2018-03-17.php>Химчистка одежды онлайн в Скатертный переулок</a> химчистка пятигорск одежды <a href=http://gosccclean.ru/himchistka-avtomobilya-domoy-v-bolshevo/15730-2018-03-09.php>Химчистка уголка с выездом в Железногорский проезд</a> франшиза прачечная-химчистка диана <a href=http://gstklin.ru/himchistka-pufikov-vizvat-v-tallinskaya-ulitsa/14067-2018-02-04.php>Химчистка ковров онлайн в Сосновая улица (деревня Алхимово)</a> химчистка ковролина в москве <a href=http://gstclin.ru/himchistka-kovrolina-domoy-v-solnechnaya-ulitsa-derevnya-puchkovo/9540-2017-07-16.php>химчистка салона сколько по времени</a> Химчистка ковров онлайн в Переулок Васнецова <a href=http://gosccclean.ru/tosno-himchistka/11970-2017-10-02.php>химчистка каспер в бутово</a>

Химчистка кресла заказать в Спасопесковская площадь Химчистка матрасов вызвать в Елисеевский переулок Химчистка матрасов заказать в Смирновская улица Химчистка матрасов вызвать в Улица Чапаева (поселок Толстопальцево) химчистка уборка услуги санкт петербург Химчистка пуфиков заказать в 6-я Северная линия Химчистка ковролина на дом в Борисовский проезд химчистка на фридриха энгельса 10 Химчистка сидений онлайн в Центральная улица американская химчистка днепропетровск кедрина

итальянская химчистка м.славянский б-р <a href=http://gggklin.ru/himchistka-avto-vo-vladimire-tseni/8430-2017-04-21.php>химчистка 5sec</a> Химчистка матрасов на дом в Хлебный переулок <a href=http://sssclean.ru/himchistka-avto-vizvat-v-tashkentskaya-ulitsa/18899-2018-07-04.php>Химчистка матрасов с выездом в Цветочная улица (деревня Марушкино)</a> Химчистка уголка онлайн в Бобров переулок <a href=http://sssklean.ru/himchistka-myagkoy-mebeli-onlayn-v-smolnaya-ulitsa/9154-2017-06-17.php>Химчистка сидений с выездом в Солнечная улица (деревня Руднево)</a> Химчистка автомобиля вызвать в Улица Станиславского <a href=http://gggklean.ru/himchistka-pufikov-vizvat-v-2-ya-ulitsa-buhvostova/18078-2018-07-27.php>Химчистка штор на дом в Улица Сальвадора Альенде</a> лучшая химчистка авто в минске <a href=http://sssklean.ru/himchistka-vip-kishinev/2688-2016-07-03.php>химчистка пальто петрозаводск</a>

Химчистка одежды на дом в Учебный переулок Химчистка мягкой мебели с выездом в Улица Александровка химчистка авто раменское химчистка чехол на диван цена тарнадо химчистка

Ботинки для CYLF.RU

(Briannix, 2018.06.22 04:41)

Ботинки для CYLF.RU <a href=http://cylf.ru/botinki-dlya-snouborda-legend.html>Click here!</a>

1hu1jq8e

(KennethPug, 2018.06.22 00:47)

wh0cd190698 <a href=http://avodart.us.com/>avodart</a> <a href=http://abilify4you.us.com/>abilify 5 mg</a> <a href=http://neurontin.us.com/>purchase neurontin</a> <a href=http://buylipitor.us.com/>Lipitor Online</a> <a href=http://allopurinolbestprice.us.com/>allopurinol</a> <a href=http://buydiflucan.us.com/>Diflucan</a> <a href=http://buycytotec.us.com/>buy cytotec</a> <a href=http://cheapviagra.us.org/>viagra best prices</a> <a href=http://nolvadex.us.com/>nolvadex online</a>

Избавиться от комаров

(JamesSuiny, 2018.06.21 11:34)

С наступлением лета появилась проблема – комары. Этот вид насекомых как правило всем доставляют много хлопот. И приходит время для того чтобы как то защищаться от них.

Рекомендуем вам обратить свое внимание на портал smartkiller.ru. Сайт предлагает одну из самых действенных ловушек, которая помогает не только от комаров но и от других насекомых. Компания позаботилась о том, чтобы каждый смог в считанные секунды получить возможность хорошо отдохнуть.
Какие же преимущества предоставляет компания? Попав на сайт вы сразу поймете что здесь все сделано для того чтобы ваг отдых мог только радовать вас.
К плюсам smartkiller относят:

- небольшой вес, а благодаря компактным размерам его можно разместить в любом удобном месте;
- производителем предусмотрена возможность заряжать комплект при помощи разных источников;
- работа ловушек осуществляется за счет использования нескольких способов борьбы с насекомыми;
- высокое качество и надежность;
- дизайн продуманный и весьма привлекательный;
- каждый человек без труда сможет разобраться в порядке использования и эксплуатации.


Всю приобретенную продукцию компании обслуживают специализированные сервисы.
Зайдя на сайт, вы сможете просмотреть различные фотографии приспособления, получить множество информации о новинках, а также ознакомится с отзывами покупателей. Большинство из тех, кто приобрел приспособление, описывают свой опыт и работу системы.

Также если у вас возникают вопросы, можно заказать обратный звонок, и специалисты компании очень скоро перезвонят, предоставят всю необходимую информацию.
Если вы станете клиентом компании, то кроме сервисного обслуживания, вы также получите множество преимуществ. Есть предложения для дилеров. Стать им - означает получить надежного партнера и возможность проводить совместные акции.
Для тех, кто сомневается, на сайте есть подборка видео роликов о том, как помогает такая система. Результат никого не оставит равнодушным!
Весь сайт информативен и помогает сделать выбор. Здесь нет лишней информации, все довольно компактно. В нижней части портала есть список важных вопросов, которые помогут больше узнать о системе и ее преимуществах.

Чтобы развеять все сомнения, поговорим о принципе работы всех ловушек. Для уничтожения используется подход, который постепенно снижает количество комаров. При работе прибор создает имитацию живого человека и комары приближаясь к ловушке погибают. Прибор может бороться с комарами на расстоянии более чем пятьдесят соток.
Система работает в двух режимах. В первом происходит привлечение насекомых. Чтобы уничтожить более разумных насекомых, кроме тепла и газа используется Октенол – это органический аттрактант, который соответствует запахам животного. В результате такого воздействия начинают слетаться к прибору различные насекомые. И после этого начинается второй этап. Это уже непосредственно процесс уничтожения. Насекомые всасываются вентилятором в резервуар где погибают. Путем разрядов электричества комары погибают и попадают в специальное устройство которое ведет статистику работы всей системы.
Оба режима постоянно повторяются. В среднем период составляет одну минуту. Но и это еще не все. В конструкции есть ультрафиолетовая лампа. Она поможет избавиться от мух, также на нее слетаются слепни.
Все гениальное просто, так и с нашими ловушками, они абсолютно безопасны для человека. Теперь можно отдыхать и не боятся, что вас побеспокоят насекомые. Приходите к нам на портал и приобретайте ловушки для комаров по крайне демократичным ценам.
Перейти на сайт <a href=http://smartkiller.ru/>Уничтожитель насекомых в ресторан</a>

fqgzub

(nnhmbi, 2018.06.20 12:25)

<a href=http://canadian-pharman.com>cheap generic viagra</a>
is viagra otc in usa
how safe is viagra online http://canadian-pharman.com

складные велосипеды forward с передним амортизатором

(Cesarsnado, 2018.06.20 01:34)

купить электровелосипед трицикл в краснодарском крае дешево электровелосипед трёхколёсний горные велосипеды в минске улица кирова детские велосипеды гродно детские велосипеды новатрек.ру велосипеды для малышей icon 1 дешево велосипеды для малышей рязань городские велосипеды stels navigator россия купить трёхколёсный электровелосипед взрослый электромотор детские велосипеды 24 дюйма novatrack велосипеды детские рекуперация энергии в электровелосипеде детские трехколесные велосипеды россия скоростные велосипеды горные какая лучшая фирма детские трехколесные велосипеды с ручкой купить в самаре

электровелосипед краснодар купить <a href=http://menghi.ru/velosipedi-stels-zhenskie-foto/8965-2016-12-10.php>электровелосипед на базе двухподвеса</a> типы мотор-колес для электровелосипедов <a href=http://menghi.ru/podrostkovie-velosipedi-s-odnoy-skorostyu-s-korzinkoy/15469-2017-07-16.php>детские велосипеды lexus не дорогой</a> велосипеды детские 3 лет отзывы <a href=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-kartinki-za-6-tisyach/9190-2016-12-18.php>детские велосипеды в алтуфьево</a> электровелосипеды с карданом и планитарной втулкой <a href=http://menghi.ru/tryukovie-velosipedi-igri/19501-2017-11-14.php>цена электровелосипед модели charge в россии</a> городские велосипеды на планетарке <a href=http://menghi.ru/tryukovie-velosipedi-igri/12287-2017-04-04.php>складные велосипеды schwinn</a>

электровелосипеды 4 колеса интернет-магазин детские велосипеды в красноярске электровелосипеды дизайн электровелосипед коляска детские велосипеды для тройняшек электровелосипед никель-кадмиевые аккумуляторы велосипеды детские с5 до 8 лет на савеловской купить электровелосипед 15 детские велосипеды с ручкой кетлер детские велосипеды до 3х лет в москве

где лучше купить электровелосипед <a href=http://menghi.ru/tryukovie-velosipedi-igri/18513-2017-10-16.php>велосипеды детские totem 10 b806</a> велосипеды двухподвесы не дорогой <a href=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-kartinki-za-6-tisyach/5393-2016-07-27.php>электровелосипед автосалон</a> интернет детские велосипеды <a href=http://menghi.ru/skladnie-velosipedi-dlya-dachi/22965-2018-02-17.php>электровелосипед volta azure 250w 36v</a> детские велосипеды отгода <a href=http://menghi.ru/samie-nadezhnie-gornie-velosipedi-minsk/16815-2017-08-26.php>детские велосипеды от 1-3</a> маленькие но ёмкие аккумуляторы для электровелосипеда <a href=http://menghi.ru/gornie-velosipedi-kartinki-za-6-tisyach/26186-2018-05-12.php>детские велосипеды baby club 2011 года</a>

электровелосипед volta smarto велосипеды детские металлические детские велосипеды 20 дюймов в одессе электровелосипед big cat dual 1000w электровелосипед в интернет магазине

Купить душевой слив в Минске

(CharlesLex, 2018.06.19 21:38)

Купить душевой слив в Минске <a href=http://stelavis.by/product-category/trapy>Купить душевой слив в Минске</a>

дом в тайланде

(StevenKam, 2018.06.18 20:53)

дом в тайланде <a href=http://fineworld.info/pokupka-nedvizhimosti-na-kurortax-tailanda/>дом в тайланде</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

Következő »